PRIVACYVERKLARING

1.     Algemeen

Jedagro vzw hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Jedagro vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR). 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen  respecteren.

 Als Jedagro vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Jedagro vzw - Zetel: Oeverstraat 1 bus 1.01 – 3500 Hasselt

Aan wie is deze privacyverklaring gericht ?

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze huidige en vroegere leden, deelnemers aan activiteiten, personen die belangstelling tonen of toonden voor onze activiteiten, diensten of producten, klanten en prospecten, leveranciers.

1.1 Waarom verwerken wij welke persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door Jedagro vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

-          om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Jedagro vzw. (uitvoering overeenkomst)

-          om te kunnen deelnemen aan wedstrijden. (uitvoering overeenkomst)

-          het versturen van brieven en uitnodigingen. (gerechtvaardigd belang)

-          het bekomen van subsidiëring door de overheid. (wettelijke verplichting)

-          het verzekeren van de leden via Danssport Vlaanderen. (wettelijke verplichting)

-          om in de whatsappgroepen van de verschillende teams lesbeelden of info over de lessen te kunnen delen. (toestemming)

-          om beelden te kunnen delen via onze eigen website, openbare facebookpagina of de besloten facebookpagina die enkel zichtbaar is voor eigen leden. (toestemming)

1.2 Welke gegevens verwerken we?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen:

 • identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer en geboortedatum;
 • identiteitsgegevens uitgegeven door overheid: identiteitskaartnummer (enkel voor lesgevers);
 • rijksregisternummer (enkel voor lesgevers);
 • beeldmateriaal: foto’s en videobeelden van activiteiten binnen de dansschool;
 • we verzamelen enkel persoonsgegevens die je zelf aan ons persoonlijk, via het contactformulier op onze website of via mail meedeelt; wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden, met uitzondering van de informatie ontvangen van de aangesloten verenigingen/clubs of federaties.

Er wordt geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

2.     Verstrekking van gegevens aan derden-verwerkers

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:

 • het verzekeren van onze leden, deelnemers en vrijwilligers via Danssport Vlaanderen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere verwerkers (externe dienstverleners) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten of waarvan dezelfde bepalingen zijn overgenomen in de contractvoorwaarden.

Met deze beide partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

3.      Verstrekking van gegevens aan derden-ontvangers

Wij delen persoonsgegevens met de volgende externe partijen:

-          Subsidiërende overheden: onze eigen gemeente;

-          De sportfederatie, zijnde Danssport Vlaanderen.

Met deze partijen (derden-ontvangers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen en ervoor te zorgen dat je gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw persoonsgegevens aan derde partijen.

Wij geven je contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft.  Deze toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

We verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte.

3.1 Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18  jaar indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

3.2 Bewaartermijn

Jedagro vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Jedagro vzw verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan het jaar waarin de danser lid is van onze vereniging; 1 werkjaar dus (september-juni). Indien een lid uit onze dansschool stapt, verwijderen we ook zijn/haar gegevens.

3.3 Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • alle lesgeversdie namens Jedagro vzw van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan, zij ondertekenen dit in hun vrijwilligersovereenkomst;
 • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op de laptop;
 • onze lesgevers  zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

3.4 Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben.

Je hebt recht op verbetering en aanvulling wanneer je gegevens onjuist of onvolledig zijn.

Je hebt het recht op het gegevenswissing (verwijdering) van de persoonsgegevens  die we van jou ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of je verzoek gerechtvaardigd is.

Je hebt het recht op beperking van gegevensverwerking: indien je bezwaar hebt tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan je vragen om deze verwerking te stoppen.

Tevens kun je bezwaar (verzet) maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van je verwerkt worden.  Zo heb je het recht je te verzetten tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden (via uitschrijfmogelijkheden in e-mails)

Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij.

Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kan je ons contacteren om je rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor je vraag. 

Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.  Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren).

3.5 Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

https:// www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

commission@privacycommission.be

3.6 Wijziging privacyverklaring

Jedagro vzw kan de privacyverklaring steeds wijzigen.  De laatste wijziging gebeurde op 16/05/2018.

Deel deze pagina